Sunday, November 19, 2017

Shuddha Dwitiya: Full
Anuradha: 08:28
RahuK: 15:35 - 16:49
Var: 14:43 - 16:31
Dur: 15:30 - 16:09
Sunrise: 06:51
Sunset: 16:54
Excellent:Sunrise to 8:30am
Average:----------"